m?sb?t v?ziyy?ti v? Tarot "asma insan", duy?ular?n? t?r?fda? ?ks m?vqe m?nas??

?ks m?vqeyi ?z ba?qa t?r?f? ed?c?yik ?z?n? sevgi ruhunda yol

 

 

"as?lan" almaq ???n fal?? v? pulsuz qiym?tl?ndirilm?si 3500 yen
professional m?nas? "asma adam" Card , ithaf, f?dakarl?q dem?kdir par?a edir. H?r halda, n?hay?t, bel? s?yl?r v? s?daq?tli hissl?r g?n t?ltif olunur, ziyar?t ???n m?nim b?y?k xo?b?xtlik sular?nda r?qib sevgi oldu?unu g?st?rir, lakin siz d? f?dakarl?q il? ba?l? ola bil?r ki, bu da M?n kart edir.

 

"as?lm?? Man" m?sb?t m?vqe m?sb?t m?vqe siz guessing ??xsin

 

 

"dayand?r?l?b bir adam" hissl?ri il? o m?nada edir, s?yl?r haz?rda h?yata ke?irilir, yax?n g?l?c?kd? t?ltif olunur b?y?k bir xo?b?xt s?f?r dem?kdir. Sevgi, v? ya ist?yir?m, ona bunu o faydal? do?ru olmas?d?r.

 

Bu kart n? dem?kdir, daha dig?r t?r?f ???n n? ki, hissl?r t?ltif olunur ki, ?z ?ox, dig?r t?r?f ???n n? ki, f?aliyy?t bir xo?b?xt v? hissl?ri il? raz? hiss h?mi?? var Bu yoxdur.

 

bu kart o bir d?yi?iklik axtar?r bil?r, ??nki siz m?mk?n q?d?r yax?n olan d?st?k ed? bil?rsiniz h?yata g?ldi. O, biz? bel? sizin i?tirak? qeyd edir.

 

, dostlar M?s?l?n, o, yaln?z orijinal Kano il? da??ld?, yeni sevgi tapmaq hissi v?rdi? deyil, v? ya n?hay?t yeni sevgi ??xarmaq hissi v?rdi?, v? ya n?hay?t nikah hekay? m??yy?n etm?k ???n g?r?n?r v? o he? dating edilmi?dir idi bir-birin? o yax?? bir hiss var ki, bir ibr?t vard?r, ??nki m?n ona v? bu kart ?traf?nda g?lm?k lover ???n istifad? almaq ???n bir ?ans ola bil?r idi, taleyi m?tt?fiqlik qoymaq t??viq etm?k ???n yax?? bir fikirdir.

 

dem?k ehtimal edilir m?vqeyini ?ks dig?r hissl?r "as?lm?? Man"

 

_x000 D_ "as?lan" nin Reverse m?vqeyi, bu g?n? q?d?r Toka s?yl?ri v? ithaf bu g?n? q?d?r v? o, tam f?rqli bir istiqam?t? taleyi h?r?k?t g?zl?nilir g?rm??d?r ki, bo? yer? s?y son v? olacaq ki, g?st?rir.
duy?ular?n? sevgilisi v? ya qar??l?qs?z sevgi
-ci ild?n ba?qa o, b?lk? sevgi maraql? deyil deyil ki, do?ru yaln?z b?lk? indi ki, imkan? var. bu bir az m?saf? tutarken o, yax?? m?vqe dost olaca??n? deyil, ?ox sevgi m?raci?t yax??d?r t?hl?k?siz, ??nki zaman, cari ?laq?l?r pozmaq ist?mir?m.

 

h?mi?? yax?n yeri var, ax?n? taleyi d?yi??c?k g?zl?m?k ???n yax?? bir fikirdir.

 

?ks m?vqeyi "as?lan" h?yata zaman, el?c? d? dig?r t?r?f ???n s?y v? ya ithaf kimi, bu v?ziyy?t sakit v? ?z m?qs?di reexamine vacibdir. ?ks ola bil?r hiss?si geri ke?mi? ?ks ed? Looking, bu g?l?c?k taleyi h?yata oymaq g?tirib ??xar?r.