Zna?enje pozitivne polo?aja i obrnutom polo?aju Tarot ?cara”, protivnik osje?aje?

?Car” obrnuti polo?aj zna?i
profesionalno od 3500 jena slobodne procjene da se na?in

 

 

prijestolje krupna sjedi car dostojanstveno do vra?ara. Car pate krunu, ruka ima ?ezlo. A kugla koja predstavlja realnost u ?ezlo, ?to je kri? koji predstavlja duhovni svijet je dekorativno, jer je navedena u visini o?iju ?ezlo, gledati na stvari u cara uvijek budu?nost stav, to se tuma?i kao da prikazuju kartica vo?e i o?instvo se vu?e svijet sa silnom vojskom. Car kartice je mu?koga roda, dominantan, stabilnost, ispunjenje, akcija sila, vlast, predstavlja da sre?a dolazi Hirake strane agresivnog pona?anja.

 

car kartice koja predstavlja osje?aje

 

 

sna?no vodstvo i vodstvo osobe koju pozitivan stav se pretpostavlja da je zna?enje cara ako dobijete pozitivan stav, biti smje?teni u ljubavi aktivno djeluju da dvije osobe iz odnosa produbljuje u, ili ste svibanj mislite da ispunjenje.

 

slu?aj i mislim da ljudi protivnik ?eli voditi agresivnu ljubav. Protivnik uvijek misli ljubavi s vama u dobroj vjeri u plusu, jer trebao si isto tako staviti u vidnom polju na bilo koji brak, vi svibanj ?elite i?i datira vjerovati drugu stranu. U slu?aju ljudi

 

nesretne ljubavi treba mi moramo odgovoriti u dobroj vjeri protiv vas. S druge strane, to je velika mogu?nost da se ne vidi u ljubavi objekt. I po?eo dopisivati ??sa statusom quo, neka nastoje biti pouzdana s druge strane.

 

car kartice, gdje je zna?enje je ?agresivnost”. Mi ?emo otvoriti put postupno ide prema naprijed da vjeruje da je druga strana se ne boji ni?ta. S obzirom da je protivnik je ?ovjek vodstvo je spremna za sna?ne, mo?da vjerujete oti?i dating.
Ako
protivnik osje?aja

 

 

car preokrenuti polo?aj cara je trebalo zna?iti iza?ao u obrnutom polo?aju, druga stranka ne podr?ava u dobroj vjeri s obzirom na svoju krizu Postoje osiguranje imovine. Nemojte misliti da je brak u ljubavi s vama, ja ne ?elim preuzeti odgovornost, vrlo je vjerojatno da se datira po inerciji. Da

 

ne Kira kuhano stav jer ste imaju tendenciju da postanu emocionalno, Prije svega, potrebno je smiriti emocije me?usobno dr?ati na udaljenosti.

 

vi svibanj ?elite rije?iti oprostim ako je tako da se ne mijenja negativan stav o drugoj strani. U slu?aju ljudi nesretne ljubavi iskreno odgovoriti na vas, ali vi ste vjerojatno da se gleda odozgo va?a stvar.

 

jer to ?e biti te?e je postao odnos kao podre?enima i nadre?enima da se razvije u ljubavnoj vezi, prvo ?e do?i postaje neophodno da se ohladi kako bi saznali stav druge stranke. Preporu?ljivo je da se poku?ati pribli?iti na vrijeme.