Zna?enje pozitivne polo?aja i obrnutom polo?aju Tarot ?mjesec”, partner osje?aja?

Kartica od 3500 jena zna?enju
profesionalne vra?ara o ?mjesec” obrnutom polo?aju i slobodnu procjenu da se na?in

 

 

?mjesec” je ili psiholo?ko stanje nije pokolebao u nije stabilna, nisu navikli na pozitivne osje?aje to zna?i da je boraviti lako postati pesimisti?ki i situacija. Ili se ne osje?ate ugodno s ne dr?e jasnim crno-bijelu situaciju, to bi moglo biti druga stranka iz Bezdana tjeskobe i brige, a koleba izme?u nade i straha u akciji, nestabilna psiholo?ka situacija nije mirno ?e se ?iriti u potpunosti u vidu ,

 

kartica ?Moon” je onaj koji se javlja u vremenu u kojem se po?inje kretati u smjeru lo?eg sudbine toka u bliskoj budu?nosti. Da ne bi proguta u toku, za uklanjanje nestabilnog elementa koji je u svom umu, to je va?no za ocjenu smjera. Ako

 

protivnik osje?aja da je ?mjesec” u pozitivnom polo?aju pretpostavlja da zna?i

 

 

?mjesec” iza?ao s pozitivnim polo?aj, srce pokazuje situacija nije mirno. Strah i tjeskoba, zabrinutost, ili kukanje emocija je dominirala um, ili je neugodan nemir, mo?da ?ete osjetiti slutnje.

 

po luku protiv njega negativni osje?aji, on pritisne protiv svojih osje?aja, ali ti svibanj ili Kangu”protivnik, takav postupak ?e postati Tsukihanashi daleko od njega. Jer psihi?ki nestabilna dr?ava, bez stimulacije ?to je vi?e mogu?e njegovi osje?aji, bolje staviti udaljenosti, mo?ete odr?avati dvije osobe trenutnog odnosa.

 

u slu?aju nesretne ljubavi, on je pozitivno to tako?er ne smiju imati negativne osje?aje protiv vas. Budu?i da ne mo?e biti prilago?en osje?aje druge stranke ovdje, ?ak i ako je ispovijed u nestabilnom stanju, djed je bolje da se suzdr?e od ispovijedi. Prvo, od smirenosti uzeti dubok dah, izvadite zle misli i pesimisti?ne nestabilne elemente na umu, neka je slu?io za odr?avanje odnosa sa trenutnom. Za one

 

preokrenuti polo?aj ?mjesec” zna?i Ako osje?aji druge stranke

 

 

zaklju?iti ?mjesec” iza?ao je u obrnutom polo?aju, ?ak i trenutna situacija je nestabilna i kaoti?na situacija, to zna?i da je kraj pribli?ava.

 

prevladati te?ku situaciju, onda ste na ?ekanju za pozitivne i svijetle budu?nosti, mogu?e je da je mogu?e uspjeti u rukama. Mo?da postoji ?ansa da je osje?aj bio nestabilnost postaje mirna do tada. Ili sam prona?ao svoje osje?aje ako neuzvra?ene ljubavi, kao ?to su njegove rije?i i djela se mene gura moja le?a, mo?e biti da je priklju?en na orezati svoje vlastite osje?aje.

 

ovu karticu, ali njegovi osje?aji nu?no ne zna?i da je pogodan za vas, za nas njegove rije?i i djela je da priliku da jasno svoje osje?aje.