P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "ikpe ziri ezi", na onye nke mmet?ta?

Method 3500 yen p?tara
?kachamara dib?a afa nke "ikpe ziri ezi" reverse ?n?d? nweta free t?lee

 

 

b?kwa otu n'ime nke kaad? Isi Arcana "ikpe ziri ezi" b? otu na-egosi na uche nke itule na ike ikwu ? b? Ib? akw?kw?. B? onye ? b?la mma b? n'ihi na ikpe ziri ezi, na n'ihi na o nwere a n'ak?k? na ikpe ziri ezi d? n'ebe niile, banyere ?h?nanya nwere a p?r? iche mmet?ta maka otu isomer, ma ? d?gh? akpa ?k? mmet?ta kaad? e nwere a mma.

 

? b?r? na a kaad? wee si, kar?a ach? a aga ma ? b? ?t?t? ihe ghagh?, mma-anabata d? ka ? b? akara aka, unu nwere ike na-at?ghar? gburugburu ?n?d?.

 

b?r? na nd? ?z? mmet?ta

 

 

mma ?n?d? nke "ikpe ziri ezi" na-az?r? na e p?tara "ikpe ziri ezi" b? ?gw? d? mma na ?n?d?, ? na-egosi na ugbu a ?n?d? b? nn?? an? na echiche ziri ezi na i nwere. Na-am? mkp?r? ka ? d? ugbu nke isi ike na mgbal? akpatre, izute p?ta na-ar?p?ta ya, Toka ? b? omume na-enweta ?gw? ?r?, na ?h?nanya mmek?r?ta, nsogbu a na-kpebiri na ? na-an?chi anya n'echiche na itule nwere ike iwere. ? b?r? na onye i nwere a

 

n'anya, na ot? obi d? ya ? gaara gwara naan? g? na otu onye, ???b?na na ikpe nke unrequited ?h?nanya, ? na-egosi na ? na-ad?gh? na-ezigh? ezi mmet?ta na-emegide g?. N'ihi na n'etiti mmad? ab?? na-egosi na steeti mba d? ?r?ba bara ma ? b? nsogbu, ka ? ghara iwe iwe na itule, ? ga-enwe ike na-etinye aka na-ejik? aka na kwek?r? ekwek? inwe ezi okwukwe ka nd? ?z?. Ar?r?? na-at? anya, nzube n'of?

 

ogo, ot? ah? nwere ike ime nke itule nke a ikpe ziri ezi, ka ji mmet?ta nke nd? ?z?.

 

enwegh? ok? na-at? anya ka nd? ?z?, ma ? b?r? na ? b? ike na-na-anabata g?, ?n?d? na gburugburu ebe obibi na gburugburu ha onwe ha na-mara nke ?ma mere ihe ?r?ba ama. Mgbe ? na-ekpebi ihe b? na-ege nt? n'echiche nke ya, ma ? b?r? na ihe na-akwanyere ya ?gw?, eke b? maka any? n'ezie na ihu ?ma nke unu. _x00 0D_
eziokwu ah? b? na kaad? b? reverse ?n?d? nke mmet?ta

 

 

"ikpe ziri ezi" onye ah? g? laa azu ?n?d? na-ekekerede na p?tara "ikpe ziri ezi" b?, na-egosi na ?n?d? gbara ya gburugburu na mmad? ab?? b? ma m? ?. ?z?kwa a ugbu a chere na m?, a ga-enwe a ga-ekwe omume na iputa ihe na mberede ihe ejigh? n'aka. Mmek?r?ta ya na ya

 

nwere ihe kar?r? nd? ?ma b?, ma ? b? na-a n'ihi na mberede obi mgbawa, ab?? nke ijeoma, d? ka ntoputa nke na-ama, p?r? ?b? ihe ?r?ba ama na nsogbu emee b?gh? udo.

 

? b?r? na a kaad? wee si, ? d? mkpa iji nwetaghachi itule. ? b?r? na ikpe na ? b? ok? na-at? anya iro, ka na-ach? a N'ezie mgbazi, kama na-ach? ihe na iro, na-at?ghar? uche na ya onwe ya, ya site modifying ak?k? na nwere ike ju i nwere ike t?ghar?a mmet?ta g?.