P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "Ekwensu", onye nke mmet?ta?

"Ekwensu" nke 3500 yen ka p?tara
?kachamara dib?a afa nke "ekwensu" reverse ?n?d? nweta free nyochaa usoro

 

 

tarot kaad?, obi g? na-kpuchie site mmet?ta uche, d? ka ?ch?ch? na ekworo na mmad? nwere ? na-an?chi anya e ?n?d?. Nd? mmad? na ? nwere ike n'amagh? ama mgbe ?f?d? a uka nke anyaukwu, na-ap?gh? nway?? ekpe ikpe ?n?d?, ? p?r? ikpebi na ya p?ta na-ad?kwagh? uche na anyaukwu na ekworo.
kaad? nke
"ekwensu" b? na-egosi na e en?m ke ?n?d? d? ot? ah?. Mgbe, ? b?gh? otu ?z? na a ?ma p?tara, ma i nwere ike na-at? anya d? nn?? mma na-ar?p?ta na-na reverse itie ke ziri ezi ?n?d?, dabere na ot? ndibiat nwere ike t?ghar?a na-ar?p?ta. Na

 

iro nke mmet?ta mma ?n?d? nke "ekwensu" na-az?r? na e p?tara

 

 

"ekwensu" b? ma ? b?r? na ? na-esi na nk?t? ?n?d?, na uche b? j??, na-ad?kwagh? anyaukwu p?tara ? na-an?chi anya. E nwere ?t?t? ihe na anyaukwu, mgbe nd? mara mma na-ad?gh? na-ach? na ekworo, nchegbu, anya?f?, na nganga, aghara na mmet?ta nd? d? ot? ah? d? ka Jashin nke uche, ?b?na ma ? b?r? na ihe a na-mmet?ta Sakibashi 'na-agh? na-abagh? uru ekwe omume ga-elu.

 

Na ?h?nanya, ? na-enwe-agafe ihe iro na-nchegbu banyere, a ga-enwe megide m mmet?ta d? nn?? ka nd? iro, ibu ar? ma ? b? ?k?d? gbawara n? mmek?r?ta ha, b? nd? d? ot? ah? ha mmet?ta maka onye e nwekwara a-ekwe omume na-agh?. Ebe ? b? na a elu-ekwe omume ka okwu ha na omume ya ga-ewep? ihe na ?z? nke ya mmet?ta, na ? d? mma ?kw?s? na-ekwup?tara ya unrequited ?h?nanya. ? b?r? na ?

 

"ekwensu" wee si na a mma na ?n?d?, nway?? na-anabata na ihe agagh? nn?? mma, ? d? mkpa na-maara nke d? ka anya na-eche banyere ihe. N'ihi na ot? obi d? ya na-ad?gh? na-ach? n'ebe ?, ? b? ihe amamihe na-eche a eke ga-agbanwe ma na-d? ka ihe d? ka o kwere a ?f?d? anya.

 

nke "ekwensu" ? b?r? na nd? ?z? ot? obi

 

 

agbara ?n?d? chere na p?tara "ekwensu" p?ta na agbara ?n?d?, megide onwe-ya, b? nke d? na mgbe ad?gh? mma ?n?d?, mere ka a ?n?d? na nke anaerobic dap?tara na-at? ? p?tara na. Na nke a, ma ? b?r? na ? b? ike tufuo ?ch?ch? na ?ch?ch? nke ?wa, ma na ? nwere ike t?ghar?a ma ? b? nwere ike imeziwanye ?n?d?, na-an?gide na a ala nke a na-ch?p?r? site na anyaukwu, ?n?d? na-agagh? a d?gh? mgbe a eti ut?p.

 

na ?h?nanya, n'ihi na obi d? ya na-adabara g?, ? p?r? ?b? na ? d? mkpa ka na-agbal? tufuo d? ot? ah? a mmet?ta ?h?nanya ozugbo. My naan? na a na-enwe megide nd? iro mmet?ta obi ga-ad? ka nd? ?z? ibu ar?, ? ga na-r?r? ?z? na nd? ?z? n'ebe unu.
? na-ad?gh? na-ar? ?r? ?b?na ma ? b?r? na ihe d? na oge a, ? b? n'ihi na nd? na-kpebisiri ike site eruba n'ime nnukwu eke na-ap?gh?-an?chi onwe g?, site n'?kw?s? anyaukwu na mmet?ta uche na-ahap? ah? ndiwet, ?n?d? na-emeziwanye i nwere ike na-eche na.
I nwere ike na-eche maka.
I nwere ike na-eche maka.