P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "kpakpando", na onye nke mmet?ta?

Kaad? nke "kpakpando" ke 3500 yen Free t?lee iji nweta ?z?

 

 

tarot p?tara
?kachamara dib?a afa na agbara ?n?d? "kpakpando" b?, d? ka a kpakpando enwu n'ebe gbara ?ch?ch?r? mbara igwe n'abal?, na-at? anya na olileanya, n'?d?nihu d? nso na-egosi na meghere egbuke egbuke ?n?d?. Maka nd? na-na n'oge gara aga nke ?n?d? b?gh? nn?? inwe af? ojuju, ? ga-enwe ike ?b? nso n'ihu olileanya, ma ? b?r? na nd? mmad? ad?gh? enwe obi ?t? na ?n?d? ghar, ma ? b?r? na ? na-agbaji na mb? meghere a na-egbuke egbuke ga-eme n'?d?nihu ? nwere ike k?waara.

 

na ?h?nanya, i nwere ike ina-eji na mmek?r?ta merela agadi otu nz??kw? si mmek?r?ta ya na ya kwek?r? na ya. Tupu mgbe ah? nwere ike ?gh? inwe ?h?nanya mmek?ah? na onye b? a mmek?r?ta d? n'etiti enyi, ma ? b? nkwa nke al?mdi na nwunye na n'anya, d? ka ngh?tahie nwere ike a ga-edozi, ? b?r? a eruba akara aka na p?r? ime, ? p?r? ?b? n'etiti mmad? ab??.

 

G?n? p?tara a mma ?n?d? nke nd? ?z? ot? obi

 

 

mma ?n?d? nke "kpakpando" na-az?r? na e p?tara "kpakpando" b?, na-egbuke egbuke ga-eme n'?d?nihu, af? ojuju, olileanya, ?ga nke ?ma, na na. The ugbu a ?n?d? b? t?ghar?a, ma ? b? tinye na aka a na-egbuke egbuke ga-eme n'?d?nihu na n'?d?nihu d? nso, na-egosi na o na-ifi?kde olileanya na nr?.

 

? b?r? na nd? na-eche ihe na-ekwup?ta na-ab?gh? mmek?ah? na-nchegbu banyere, ma ? b? agba nk?t? na-eme ihe ike ike ot? obi na-agbal? nkwup?ta, ma ? b? na ? b?gh? m naan? h?r? ka a na enyi any? nwere mmet?ta ?h?nanya onwe m, na-n'anya si a enyi ma ? b? na-ah?, d? ka b? al?mdi na nwunye amagh? si a h?r? n'anya, ma ? b? mere na-at? anya zaa ihe ga-eme n'?d?nihu, obi nke mgbanwe ga-eme.

 

mgbe a kaad? b?, ot? obi d? ya na-eduzi n'ebe ?. Ya ka ? ga-aka na-aga nke ?ma ?b?na ma ? b?r? na nkwup?ta, ga-an? a ?ma oge n'agbanyegh? ihe d? n'aka ya. Na-ekwu b? na-elek?ta mmad? ab?? nke oge. ? b?r? na

 

iro nke mmet?ta

 

 

agbara ?n?d? nke "kpakpando" na-az?r? na e p?tara "kpakpando" p?ta na agbara ?n?d? , Ugbu a ?n?d?, ma o kwes?r? ?d? na olileanya n'ihi na ? b? a d? ezigbo mma ?n?d? m, e a-ekwe omume ka Li na-efu obi ike na onwe m, kwa-ag? nke ukwuu n'ime ihe na-ala az?.

 

h?r? ihe, ma ? ga-ah? n'anya, ga-ma ? b? ike iguzo mmad? ab?? nke olileanya nwere ike na-egosi ihe, ma ? b? na-arah? na onwe-obi ike ?n?gide na steeti a, na-ata ah?h? nke ukwuu echiche Arekore naan? o nwere ike ?b?.

 

? b?r? na a kaad? wee si, ? ya iji na-eche na ? na-ap?tagh? na echiche nke g?.

 

n'agbanyegh? ihe na-eche na okpom?k? nke mmad? ab??, ga-agh? nk?da mm??. Akasiakde ke naan? ebumnobi nwere ike ?b? ?n?d? nke ha na-emi odude, nnukwu eke anabata eruba n'ime, nnukwu b? na-agbal? na-ahap? ah? na ?n?d? na obi G?n? mere. Enwegh? biri ukwuu echiche, m nwekwara ike mkpa ghagh? na-eche na na obi ike.