P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "?nwa", na onye nke mmet?ta?

Kaad? nke 3500 yen ka p?tara
?kachamara dib?a afa nke "?nwa" reverse ?n?d? na free t?lee iji nweta ?z?

 

 

"?nwa" b?, ma ? b? psychological ala b?gh? siri m?,-ah?t?begh? mma mmet?ta ? p?tara na ? b? a bi mfe ibu pessimistic na ?n?d?. Ma ? b? ? na-esiri na ad?gh? arapara doro anya nwa-na-na-acha ?cha na ?n?d?, ? p?r? ?b? nd? ?z? nke enweghi ike nchegbu na-echegbu mgbe wavers n'etiti olileanya na egwu na-eme ihe, na-ejigh? n'aka psychological ?n?d? b?gh? udo ga-agbasakwa na zuru ke obi .

 

kaad? nke "?nwa" b? onye na-ach? ime na oge na nke na-amalite ime na nt?ziaka nke ogbenye akara aka nke eruba na n'?d?nihu d? nso. Ka ha wee ghara ?da mb? ke eruba, iwepu ejigh? n'aka mmewere na b? na g? onwe g? obi, ? d? mkpa iji nyochaa direction. ? b?r? na ?

 

iro nke mmet?ta na "?nwa" nke oma ?n?d? chere na p?tara

 

 

"?nwa" wee si na a mma na ?n?d?, obi na-egosi ?n?d? a ab?gh? udo. Egwu na inwe nchekas?, na-echegbu onwe, ma ? b? na-?kw? ar?r? nke mmet?ta uche na-ach? uche, ma ? b? b? adak? erugh? ala, ? nwekwara ike na-eche na ihu.

 

site n'?d? ?gb? mmiri megide ya na-ezigh? ezi mmet?ta, ? ma ? b? enwe megide mmet?ta g?, ma i nwere ike ma ? b? Kangu 'nd? iro, d? ot? ah? edinam ga-agh? Tsukihanashi anya ya. N'ihi na uche na-ejigh? n'aka na steeti, na-enwegh? mmalite ka o kwere mee ya mmet?ta, mma ka a anya, ? nwere ike ?n?gide na-enwe mmad? ab?? nke ugbu a mmek?r?ta.

 

na ikpe nke unrequited ?h?nanya, ? b? mma na-ad?gh? na-enwe na ot? obi nwere megide unu. N'ihi na ? na-ap?gh? ruru eru mmet?ta nke nd? ?z? na ebe a ?b?na ma ? b?r? na nkwup?ta na-ejigh? n'aka na steeti, nna nna ka mma na-ezere si na nkwup?ta. Akpa, udo na-a miri emi ume, wep? ihe ?j?? echiche na pessimistic ejigh? n'aka ?cha n'uche, ka na-eje ozi na ?n?gide na-enwe mmek?r?ta na ya ugbu a. Iji nd?

 

laa azu ?n?d? nke "?nwa" p?tara ? b?r? na nd? ?z? ot? obi

 

 

inferred "?nwa" p?ta na agbara ?n?d?, ?b?na ugbu ?n?d? ejigh? n'aka na jup?tara ?n?d?, ? p?tara na ?gw?gw? na-eru nso.

 

imeri a ike ah?, mgbe ah? ? na-eche nke oma na-egbuke egbuke ga-eme n'?d?nihu, o kwere omume na ? b? omume na-aga nke ?ma na aka. Ma elegh? anya, e nwere ohere na-enwe mmet?ta b? akwusighi dakwara j?? ruo mgbe ah?. Ma ? b? na m h?r? ya mmet?ta ma ? b?r? na unrequited ?h?nanya, d? ka okwu ya na omume na-m ?kwa m az?, ? p?r? ?b? na a na-mmas? ka akwacha m mmet?ta.

 

kaad? a, ma obi d? ya na-ar?akar? ap?tagh? na adabara g?, n'ihi any? n'okwu na n'omume b? ime ka ohere ikpochap? mmet?ta g?.