P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "ike", na onye nke mmet?ta?

Women n'echiche
?kachamara afa n'?z?

 

 

ibu version ina appraised 3500 yen Hap? ike nke "ike" reverse ?n?d? kaad? na a nn?chianya nke ∞ gaba jiri nway?? na ?d?m b? eze nke an? ?h?a ot? ? na-akp?lite ??stroking na-ad?ta. Na-emekar? ke oke image na-ekwu "ike", ma ? d? mfe iche na ike nd? ikom d? ka tarot version nke eze ukwu na tank?, kaad? nke ike nke a ar? version e mmas? b? obi?ma nwaany?.

 

Ya mere ga-amas? g? ka ? ch?p?tara b?, "obi?ma" b? ihe b? kas? ngw? agha, ? d? ot? ah? na ? b? ikike. ?b?na obi?ma eze an? ?h?a ?d?m nwekwara ike-aha n'aka, kpomkwem n'ihi na e nwere b? nro, nd? inyom na-? na-egosi na e nwere ihe na-enwegh? ns?t? onwe-obi ike.

 

ike nke kaad? b? ihe e bu n'uche b? na amaka size, ike uche, amamihe, obi ike, n'ihi na ? na-agba ?s? agha, karia ike, d? ka ?da ?b?na na-akp? ibe, na-ad?ta ike as? iro ? ga-ad?.
? b?r? na ?
ike nke iro mmet?ta

 

 

ike nke kaad? nke a mma ?n?d? chere na p?tara wee si na a mma na ?n?d? kar?a na any? n'ihu na nkwenye, ka ihe ka mma, ihe na-am? mkp?r? na-an?chi anya a p?r? inweta ihe na-ar?p?ta. Na ikpe nke ab?? m na-eche nd? mmad?, nd? ?z? b? na m na-eche ihe nd? d? mkpa d? ka ike ?gbanwe kar?a ihe ? b?la a mmek?r?ta g?. ? b?gh? m onodi n'olu dara ?da, ma na-eche na ?n?n? g? na nke ukwuu mara ezigbo mma, olileanya na ch?r? ?z?lite a na-an?gide na mmek?r?ta ha.

 

?b?na d? ka e nwere a ma ? b?r? na nd? mmad? na-amas? belata mmek?r?ta ha, ? b?r? na ? na-aga ?k? ?k? na mmad? ab??, na-na-na-emeri ihe ? b?la, mgbe ah?, ? ??ga-agh? ?b?na ihe mmad? ab?? n'anya nd? siri ike , al?mdi na nwunye ga-ap?ta. N'ihe banyere nd? mmad? nke unrequited ?h?nanya any? na-agh?ta na ? na mkpa ?n?n?. ? b? nn?? p?r? ?t?kwas? obi, ma n'ihi na m na-eche na-eme keerughi na aka nke ?z?, i nwere ike ch?r? na-agbal? na k?ntakt? na Frank na enyi uche. ? b?r? na ?

 

ike nke iro mmet?ta

 

 

ike nke kaad? nke agbara ?n?d? chere na p?tara na-ab?a n'ime reverse an?chite anya ?n?d? nke inwebiga obi ike ?k? na narcissistic ha na-na na-kere ?n?d? ?j??. Na ikpe nke ab?? m na-eche nd? mmad?, nd? ?z? b? ma ? b? na-agh?-agagh? ekwe omume mmet?ta nke mmachi, n'ihi na ? b? obodo na-efu nd? onwe-obi ike, b? ike ka mma na-ahap? ya ka ? b?gh? nke ukwuu nke si ?gbaghara.

 

i nwere ? b?la mmet?ta g?, ma enwegh? ike kwuru nke ?ma, n'ihi na ? na-ejide a obi na-ad? nk?da mm??, m ga-ekiri nway?. N'ihe banyere nd? mmad? nke unrequited ?h?nanya ya na-an?chi anya na-ab?gh? nke na ?h?nanya mode, i nwere ike ghara h?r? nakwa d? ka a p?r? iche onyinye maka g?. Nke mb?, any? ga na-eche na ike nd? ?z? naputa ha.