P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "?wa", na onye nke mmet?ta?

Kaad? nke "ihe ?ga nke ?ma" b? n'?z?

 

 

tarot kaad? 3500 yen ka p?tara
?kachamara dib?a afa nke "?wa" reverse ?n?d? nweta free nyochaa nwere a "ch?r? mmezu", wdg nn?? mma p?tara "?wa" na-, any? na-p?tara na-edu na n'ihi nke ?ket?bede ya b? na-eju af? na ak?k? nile.

 

ezie na nke a kaad? b? otu nke na Major Arcana, ? mara maka ya n'elu-lar?? n'etiti ha d? ka onye nwere ezi ihe ? p?tara. Lee olileanya na ?ch?ch?-emezu, e nwere ihe ?ga nke ?ma, kama n'ihi na lee, nke p?tara na nd? ikpeaz? ?k?re, mmepe nke ?z? n'ihu nwekwara ike d? ka gagh? at? anya.

 

mma ?n?d? nke nd? ?z? ot? obi

 

 

mma ?n?d? nke "?wa" na-az?r? na e p?tara "?wa" b?, nke p?tara na ? nwere ike nweta ihe a mma ?n?d? imeri ruo mgba na ihe isi ike, nsogbu a ? na. Iji p?tara a obi ?t?, ma ? b?r? na ?h?nanya al?mdi na nwunye, m nwere ike ikpebi ka ?d? ot? anya kemgbe amagh? si ya na any? n? na-akpa. ? b?r? na

 

e nwegh? ugbu a enyi nwoke onye, ??mgbe ah?, ? nwere ike na-egwu a fateful zutere, ga-ekwegh? ekwe omume na nd? ?z? b? onye nke a kara aka. Onye ka ? b? na-echegbu onwe ya banyere na unrequited ?h?nanya nwere ike na ? ma ? b? ch?p?tara na ihe nd? i nwere na-n'anya a mmet?ta ?h?nanya, mgbe ?f?d?, site na ya ga-ad? na-at?gh? anya kwuputa.

 

ot? anya nke ch?r? na-enwe olileanya na-emezu na "?wa", b? ihe ?r?ba ama na ? b? omume na-ar?p?ta ihe kas? mma na ? na-a na-eche na m n'uche. N'ihi na ot? obi d? ya na-ach? kwup?ta g?, ka ya na-echegbu onwe ya banyere ga-yiri ka ihe ?ga nke ?ma ? b?r?god? na obibia si ha onwe ha. Mgbe okodu a fun oge na mmad? ab??, any? nwere ike ikwu na ? na-belata anya.

 

iro nke mmet?ta na agbara ?n?d? nke "?wa" na-az?r? na e p?tara

 

 

"?wa ? b?r? na ubi "b? nke agbara ?n?d?, ya na-al? na mgbal?, p?tara na ? ga-mezue na Limbo ike na-ekwu na-eju af?.

 

al?mdi na nwunye ga-ab? a amagh? si echiche kp?r? iro ka, ma ? b? nj? mfe nabatara, n'ebe a na-akp? di na nwunye n'anya mgbe otu nz??kw?, d? ka nsogbu na-agh? njik? aka iwepu na-eme, ? d?gh? mgbe h??r? ? ap?tagh? na N'ihi. Ebe ? b? na

 

ya mmet?ta nd? yiri ka-eduzi kwup?ta nd? ?z?, ha na mmek?r?ta ha b? ihe amamihe d? ?n?gide na-enwe ugbu a ala. ? d? mma na-aga ike ?b?na na-ekwup?ta, na-ad?chagh? mkpa ma ? b?r? na nd? mmad? nke ab?? mmet?ta na-ad?gh? nwekwara ike ?b? a ?g? ijeoma na ohere. ?gbanwe eruba n'ime akara aka, na-agbal?si ike ?n?gide na-enwe na mb?, any? nwere ike ikwu na ? na-ele ?n?d? nd? kas? elu mkpa na mmet?ta ya.