P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "eze ukwu", nd? iro obi?

"Emperor" reverse ?n?d? nke p?tara
?kachamara nke 3500 yen free t?lee iji nweta ?z?

 

 

ocheeze gbasiri ?d? eze ukwu na ugwu na dib?a afa. Emperor-ata ah?h? okpueze, aka nwere a mkpanaka. Na a okirikiri na-an?chite anya eziokwu na mkpanaka, nke b? cross na-an?chite anya ime mm?? n'?wa b? ji ach?, ebe ? b? na e dep?tara na elu n'anya mkpanaka, ile ihe anya na eze ukwu b? mgbe na-at?-na-ach? stance, ? na-e t?ghar?r? ka a kaad? na-an?chite anya nd? nd? na nd? nna na-Anam Udeme ?wa na a siri ike ike. Emperor nke kaad? b? oke, isi, kw?siri ike, na-emezu, ihe ike, ikike, na-an?chi anya na chioma ab?a Hirake site ime ihe ike.

 

ukwu nke na-kaad? na-an?chite anya mmet?ta

 

 

ike na-edu nd? na-edu nd? nke onye ? mma na ?n?d? na-ekekerede na nzube nke onye eze ukwu ma ? b?r? na ? na-enwe ?n?d?, en?m ke ?h?nanya if?k if?k eme na mmad? ab?? nke mmek?r?ta esiwanyekwa na, ma ? b? i nwere ike na-eche na mmezu.

 

banyere ma m na-eche nd? mmad? iro ch?r? na-edu eme ihe ike ike ?h?nanya. Mmegide na-mgbe na-eche echiche nke ?h?nanya na ? na ezi okwukwe na nti, n'ihi na unu ga-na-na-etinye na a ubi nke anya ka al?mdi na nwunye, i nwere ike na-aga na-akpa na-at?kwas? obi nd? ?z?. N'ihe banyere nd? mmad? nke

 

unrequited ?h?nanya ? kwes?r? ? nwere m ikwu na ezi okwukwe na-emegide g?. N'aka nke ?z?, ? b? a elu-ekwe omume na-ad?gh? ah? anya na ?h?nanya ihe. Wee malite ?p?a na mb?, ka na-agbal? ike obi si ?z?.

 

eze ukwu nke na kaad? ebe p?tara b? "ime ihe ike". Any? ga-emeghe ?z? nway?? nway?? site na-aga n'ihu na ha kweere na nd? ?z? na-ad?gh? at? egwu ihe ? b?la. Ebe ? b? na onye iro b? nwoke nke na-edu nd? d? njikere Iji gbasiri, i nwere ike kwere na-aga mkpak?r?ta nwoke na nwaany?.
? b?r? na ?
iro nke mmet?ta

 

 

eze ukwu laa azu ?n?d? nke eze ukwu na-az?r? na e p?tara wee si na agbara ?n?d?, nd? ?z? anagh? akwado na ezi okwukwe na-akwanyere g? nsogbu E nwere mkpuchi onwunwe. ? na-eche na al?mdi na nwunye na ?h?nanya g?, m na-ach?gh? ibu ibu, o yiri ka na-akpa site inertia. Iji

 

b?gh? Oku sie ?gw? n'ihi na ? na-agbasagh? na-n'?z? mmet?ta uche, mb? ? d? mkpa ka o wetuo obi mmet?ta uche nke onye ? b?la ?z? na-a anya.

 

nwere ike ? ch?r? dozie ijeoma ? b?r? ot? ah? ad?gh? agbanwe ?gw? ?j?? nke nd? ?z?. N'ihe banyere nd? mmad? nke unrequited ?h?nanya any? ji obi ikwu g?, ma ? na-yiri ka a ga-ele ya anya site n'elu g? ihe.

 

n'ihi na ? ga-ab? ihe siri ike, ? b? na-a mmek?r?ta d? ka nd? n? n'okpuru na superiors ?z?lite n'ime a mmek?r?ta mmek?ah?, First ga-ab?a d? mkpa na a aj?kwa ch?p?ta nd? ?z? si ele ya. ? na-at? aro na ? na-agbal? mbanye, na a oge.