P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "ngh?ta mmad?", na onye nke mmet?ta?

Kaad? nke "ngh?ta mmad?" p?tara
?kachamara nke 3500 yen na dib?a afa na free t?lee iji nweta ?z?

 

 

"The kw?gburu Man" na agbara ?n?d?, na mm?? nke ?ch? onwe ?h?nanya nke ga-eme ka nd? ?z? kar?a nke ha onwe ha , nraranye, b? otu ib?, nke p?tara ?ch? onwe onye n'?j?. Agbanyegh?, nwere na-egosi na mmiri iro b? na ?h?nanya, ma, ? nwekwara ike met?tara na ?ch? onwe onye n'?j? d? n'ime ya, mgbal? nd? d? ot? na lara mmet?ta na-ut?p otu ?b?ch?, emecha m nnukwu obi ?t? ileta m kaad? na.

 

mma ?n?d? nke "The kw?gburu Man" nti ?n?d? eme ka uche nd? na mmet?ta "a nwoke na a kw?s?t?r?"

 

 

nke onye ? na-guessing, mgbal? ugbu a r?r?, na-ut?p na n'?d?nihu d? nso ? p?tara na a nnukwu obi ?t? nleta. Na ?h?nanya, ma ? b? na-eme ya, ga-ach? b? na ? bara uru b? eziokwu.

 

G?n? p?tara kaad? a, kama na nke ha onwe ha na mmet?ta na-ut?p na a ga-eme maka nd? ?z?, ?f?d? n'ime ihe ga-eme ka nd? ?z?, e nwere mgbe niile na-eche obi ?t? na af? ojuju na mmet?ta ? na-enwegh?.

 

? b?r? na a kaad? wee p?ta, n'ihi na ? nwere ike na-ach? a mgbanwe, nwere ike ? ch?r? iji na-akwado nd? na-d? nso d? ka o kwere omume. ? b? any? ch?p?tara d? n'ihu g?.

 

ka ihe at?, ? na-agba nk?t? na-ah? mmet?ta nke na-ach?ta a ?h?r? ?h?nanya d? nn?? k?tus?a na mb? Kano, ma ? b? agba nk?t? na-enwe mmet?ta na, n'ikpeaz? gbap? ka a ?h?r? ?h?nanya, ma ? b? e mes?r? yiri iji ch?p?ta ak?k? nke al?mdi na nwunye na ? na a na-akpa mgbe, enyi onye ? b?la ?z? b? b? m wee a ohere ina-eji ya na n'anya-ab?a gburugburu kaad? a, n'ihi na ? b? a na-egosi na o nwere ? a mma, ? b? ezi echiche ?gakwuru etinye na-ejik? aka akara aka.

 

"The kw?gburu Man" nke nd? ?z? mmet?ta na-agbanwe ?n?d? ya chere ka p?tara

 

_x000 Reverse ?n?d? nke D_ "The kw?gburu Man" na-, ot? anya Toka mgbal? na nraranye ga-agw? na a efu mgbal?, na ot? anya na o mere na-at? anya, na-akp? akp? eke ka a kpamkpam d? iche iche direction ? na-egosi na. Ebe ? b? na

 

ya mmet?ta n'anya ma ? b? unrequited ?h?nanya e nwere a-ekwe omume na kwup?ta n'ebe ?z? b? na ? b? na ? na-ab? enwegh? mmas? na ?h?nanya b? ugbu a d? nn?? ma elegh? anya. Mgbe ? na-ach?gh? imebi ugbu a mmek?r?ta, n'ihi na ? b? mma na ? b? mma ghara ukwuu ?h?nanya mkpesa, na ? ga-ab? ezigbo stance enyi mgbe idebe a obere anya.

 

nwere mgbe nso ebe, b? ezi echiche na-eche akara aka nke eruba ga-agbanwe.

 

Mgbe agbara ?n?d? b? nke "The kw?gburu Man", nakwa d? ka mgbal? ma ? b? raara onwe maka nd? ?z?, ? d? mkpa ka o chebara j?? ?n?d? na ha onwe ha na nzube. N'ileghachi anya az? n'ihe nd? gara aga, nd? ak?k? nke nwere ike ?b? echiche na-enwe ike iji na-egosip?ta, ? na-eduga Wap?tara akara aka nke ga-eme n'?d?nihu.