P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "Pope", na onye nke mmet?ta?

Pope na ? na center b? "Pope" nke ?z?

 

 

Pope ina appraised 3500 yen free p?tara
?kachamara dib?a afa na agbara ?n?d? kaad?, mmad? ab?? n'ime nd? ?k?chukwu n'ihu Pope, ma na-akpata Pope ab?? otu ogidi e t?ghar?r? ka na-an?chi anya n?mba "5". Pope si eziokwu na na-na-ach?kwa ime mm?? n'?wa, n'ad?gh? ka nd? eze ukwu, ma ? b? iji ch?p?ta ihe na a okpukpe ele ihe anya, ? ma ? b? mere a ikpe.
si eziokwu na
nwaany? anagh? nwere Pope na n'ad?gh? akw?kw? (TORA), na pr?fes? nke ?kp?r? omume na ?kp?r? omume nd? mmad? n'?d? ns? ya, n'agbanyegh? nke akw?kw?, ihe d?tara ?gw? na nt?kwas? obi si na gburugburu nke Pope feature m ga-ekwu.

 

Pope nke kaad? b? n'onwe ya ebere, nkwanye ?gw?, obi?ma, ?m?iko, onwe-obi ike, d? ka ememe nke ?d? aka n? nt? na ihe nd? yiri, ?n? ?ma olu nke nd? mmad? gburugburu, ? p?tara na ? b? a ?n?n? na-as?p?r? si nd? mmad?.

 

Pope iro mmet?ta

 

 

Pope kaad? nke a mma ?n?d? chere, nke p?tara na-ah? ihe na a dum ubi nke na-ele na udo ma ? b?r? na ? na-enwe ?n?d? ?gw?, b? a ebe-jidere a ?ma eruba i nwere. Na ikpe nke ab?? m na-eche nd? mmad? kwes?r? inwe ezigbo mmek?r?ta g? b?. ?t?t?, na-an?chi anya ala na nke na otu ebe mmad? ab?? nke mmek?r?ta malitere mmek?r?ta g? na-enwe ?ganihu na-a matchmaking.
nwekwara
?b? ng?zi si na gburugburu, na ?t?t? ihe banyere nke a Pope nke kaad?, nd? ?z? na-eche na ji mmek?r?ta g? na ya, any? ch?r? ka mikwuo ?b?na n'anya site ugbu a. Ya mere, iji ji iro, ihe nwere ike ?n?gide na-at?kwas? mmek?r?ta b? ihe na-e site ma na-eche a onye.

 

banyere nd? unrequited ?h?nanya, p?r? ?b? nd? ?z? na-nn?? t?kwas?r? obi g?, na-eche na nkasi obi na ? na-na ?f?d?, d? ka a nne na nna mmek?r?ta. Na ezi okwukwe mgbe aza mmepe nke a ?h?nanya mmek?r?ta, ? ga-eweta na-ar?p?ta na ike a mmet?ta ?ma na igosi na ihe ah? mmet?ta nke ?z? na mma n'anya ?gw?.

 

reverse nke Pope ?ma na enwegh? nt?kwas? obi na ikpe nke agbara ?n?d? nke mmet?ta

 

 

Pope iro onye ?n?d? kwes?r? p?tara, ? ga-akpachara anya n'ihi na ? na-an?chi anya nd? d? ot? ah? d? ka onwe-juru af?. N'ihe banyere ma m na-eche nd? mmad? nwere ike enwegh? nt?kwas? obi na-emegide g?. Nso nso Ekwela peppered okwu d? ka na-af? ?f? onwe onye na-eche nan? omume na onye ?t? ?l?l?? First ?z? ?gw? ha, biko gbal?a-eder?ta akw?kw? ozi na ezi okwukwe na-akwanyere nd? ?z?. Na-ewere anya n'etiti

 

ibe, ? d?kwa mkpa ka daj?? mm?? na mmet?ta. People of unrequited ?h?nanya, na onye nwere ike ? na-enwegh? mmet?ta ?h?nanya na-emegide g?. Gbal?a na k?ntakt? ruo oge ?f?d? ugbu a nke ?n?d?, d? ka ogologo d? ka ? b?r? na enwegh? ?ganihu mmek?r?ta, ka mma na-agbal? hoo haa na-ach? na-esote onye iro, ? nwere ike-enye ume ?h?r? na-mmet?ta ha.