P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "na-an? nan?", na onye nke mmet?ta?

N'?z?

 

 

-an? nan? p?tara
?kachamara dib?a afa nke "na-an? nan?" reverse ?n?d? ha appraised 3500 yen Free kaad? nwere agadi nwoke ori?na n'aka-nri n'ak?k? nke nd? d? ot? ah? ?n? ?g?g? ah? b? d? ka a na-an? nan?, na-ab?a na a okpete na aka-ekpe- , ? p?tara na ? b? onye b?bu awaghar?. Ebe ? b? na-ad?r? mmas? na-egosi n'aka ekpe n'ak?k?, ? b?gh? nan? na-an?chi anya ag?makw?kw? ebe d? ka review na mm?ta, site n'ah?mah? nke na-awaghar? awaghar? na mba na waghar?r?, na enyewo nduzi keobere d? ka iso ? na-e asugharia.

 

Na ya iji na-an? nan? nke kaad? na ? n?wo na-at? aro na ? d? mkpa na-re anya akasiakde ke onwe m. Ori?na i nwere na-aka na-an?chi anya akparamaagwa nke ?h?, ebe ? b? na egosiwo na-enweta a G?n? mere ?ma ma ? b? nd?m?d? Ozugbo iji dozie nsogbu, na-an? nan? nke kaad? b? a ?ch?ch? nke isi mkp?s? aka, d? elu nd?m?d?, echiche, spirit, ? na-an?chi anya na ak?. ? b?r? na ?

 

-an? nan? nke nd? ?z? mmet?ta

 

 

-an? nan? kaad? nke a mma ?n?d? chere na p?tara na p?tara na mma ?n?d? b? ihe ?r?ba ama na please ?z? akasiakde ke onwe g?. Mmegide ch?r? re akasiakde miri na mmek?r?ta g?. People of ma echiche na-agbal? iji nyochaa mmek?r?ta ruo ugbu a ime ka nd? ?z? b? n'etiti mmad? ab??, n'ezie biko gbal?a ch?p?ta ma ? b? a ezi onye nke ? b?la ?z?.

 

Site-aga az? na ha onwe ha na-nway?? ugbu a ka onye ? b?la ?z? na-eme ot? ah?, n'ihi na i nwere ike re-agh?ta n'?d?nihu nt?ziaka nke onye ? b?la ?z?, e nwekwara a ga-ekwe omume gh?? a al?mdi na nwunye. N'ihe banyere nd? mmad? nke unrequited ?h?nanya onye b? na a na steeti a na-ap?gh? gbap? na a mmek?r?ta g?.

 

iro na-agbal? Mikiwameyo ma na mmad? ? b?la ?b? na ? na, kwes?r? ekwes? d? ka a na onye ?t? ?l?l?. Ebe ? b? na nd? d? ot? ah? oge b? na-ab?gh? mmet?ta ?b?na ma ? b?r? na n'agbanyegh? ot? na-ad?r? ad?r?, na-elekwas? anya na Polish onwe g? a obere n'ebe ?h?nanya, ka ?n?gide na-erube isi na ezi obi onwe g?. Of

 

-an? nan? ? b?r? na nd? ?z? mmet?ta

 

 

-an? nan? kaad? nke agbara ?n?d? chere na p?tara wee si na agbara ?n?d? na mmek?rita g? iro, olileanya na-ad?gh? ch?r? Fukairi. N'oge ah?, b? onye mb?, nke na-enwe megide nd? ?z? naan? mmet?ta g? ga cracks na mmek?r?ta. Mb? niile ka ha na-na otu onye nke ?z? otu, ya biko nye ohere na-eche. People of unrequited ?h?nanya b? na ?n?d? ah? na nd? ?z? na-ach?gh? ka if?k if?k n'anya. Mgbe

 

gwara mmet?ta ha megide nd? d? ot? ah? iro, ? ga-agh? as? g? ihe. Iji gh?? ihe mara mma ugbu a n'ihi na nd? iro, Toka aga njem, nd? d? ka na-agbal? ka ihe, biko gbal?a iji t?ghar?a g? mmet?ta na-ewere oge na-introspective.