P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "?l? elu", na onye nke mmet?ta?

Kaad? nke "elu" 3500 yen ka p?tara
?kachamara dib?a afa na agbara ?n?d? e kwuru na d? ka Tower (elu) na a ?z?

 

 

English nweta free t?lee "?l? elu" b? a nnukwu mgbidi n'ihu anya ? na-egosi na ? na-ezute. Mgbe a kaad? na-ap?ta, n'ihi na ihe ?ma na-at? anya ime ka m?kayarakede na-aga na-na-agbal?, ? ga-aka mma izere ka a d? ?r?ba ama na mkpebi na mkpebi b? na ?h?nanya.

 

ihe at?, Toka na-ekwup?tara ya unrequited ?h?nanya, d? ka na-agbal? izo aka na al?mdi na nwunye na-ach? ?ma ot? obi d? ya na-akpa, ihe iji na-ihu ok? nj? mkpebi, d? ka na-agbanwe agbanwe nnukwu eruba akara aka, nke a oge ? ga-ab? na ?t?t? anagh? ar? ?r?.

 

Ot? ? d?, na-ekwu okwu nke ?ma ma ? b? ma ? b?r? na na gbuo oge, n'ihi na ? d?gh? n'aka bu ihe mere na oge, ka-at?lekwa enye elu ihe nd? ? na-eche echiche na m nwere ike na-agbal? aka enwegh? ikpe.

 

mma ?n?d? nke nd? ?z? ot? obi

 

 

"?l? elu" na-az?r? na e p?tara mma ?n?d? nke "elu" b?, ga-ab? ugbu a ?n?d? rapaara, na a na-ad?gh? mma okirikiri na-abagh? uru ?b?na ma ? b?r? na ihe ? ma ? b? mmad? na mberede na-, Tachihadakari a nnukwu mgbidi ma ? b? mgbochi na n'ihu anya, ma ? b? inwe nk?da mm?? na i nwere ike ime ihe ? b?la na ya, na-an?chi anya na a ga-emechu ihu na nd? d? ot? ah? onwe m. Nke ah? b? ?h?nanya, nwere mwute d? ukwuu ma ? b? na okwu ya na omume, d? ka ? na-enwe ihe omume, ? b? na o yiri ka ime-agafe na ya.

 

b? ?n?n? g? ihe d? mkpa b? maka ya, ma ? b? na-ach? fun ? b?la ?z?, b? oge ? na-ach? ihe d? iche iche. Kw?s?r? ?b?-enyo any? enyo ya mmet?ta na ihe banyere ma mmet?ta, nd? unrequited ?h?nanya na-? d? mma ?kw?s?-ekwup?ta.

 

"?l? elu" na kaad? nke iro obi

 

 

agbara ?n?d? chere na p?tara "?l? elu", ? p?tara na e nwere nnukwu mgbidi na-eru n'ihu anya Ee unu, ma ? b?r? na ? n? na-agbara ?n?d? kama a mma ?n?d? b? gbanwee ?n?d? nke na-egbochi nd? d? ot? ah? Happo, ? p?tara na eruba n'ime ?h?r? aka amalite.

 

?gw?gw? b? na-egbu mgbu nke ukwu ?n?d? ruo ya, iji na-aga n'ebe a na-eduzi, nwere ike ? ch?r? ka ya onwe ya n'ime eruba.

 

ke ima, na-agbaze na-agafe na ngh?tahie na ya, ot? obi d? ya b? ihe ?r?ba ama na-ab?a az? ?z? g? ex. Ma ? b? na-enwe ezi mmek?r?ta, d? ka anya nke onye ? b?la ?z? na-eru nso a nz??kw? ?z?, any? p?r? ?t? anya mgbanwe obi ?t? ?n?d?.

 

anabata eruba n'ime nd? d? ot? ah? a nnukwu akara aka, site etinyewe tupu enwegh? at? egwu mgbanwe, ? nwere ike ?ga na-emeghe a ?h?r? aka ileta onwe g?. Na ikpe, t?fuo ya b? ot? ah? stereotypes na ideals nwere ruo mgbe, ka na-agbal? na-anabata n'ihu eziokwu nke anya.