? wp?tpz~p w?~u Sp ?w?|tx? {u? |ppx}~p, ux?} u?{u }p?~p?

w|

 

 

{u? {?ztu }p?~p
{??qy Fortune-{pysu Sp p|?p 3500 yu~ us?~ qp?p|p ?G?|tx? Card ?w?|txt? wp?~ pptp, ?pp?? ?~tu pp~, {? w?~u ?}?u~ wp?p w?|tx y?, q| pq|pt wp?~ wp?tpzt p|t . ?u yxp u}u wp?tpzt ?{u~, R?x ptp} }?uqu? {r ?~p}pp ~tp?, usu }?uqu? {r wp?~ q|pp? p, tp~ ?? ?}? wp?~ q| }?}{?~t?s? q| }?}{?~ ptp}tp ??~ | ??~t??|? }?}{?~.

 

?p?, ?x ?p}-?p~p ?zu~ }?}{?~ ?p~ tuz?~ ~}u~ ?p}-?p~p q? ?ptp} p|?p. O p??p tuz?~ u?{u tp pp~tp? ?p}-?p~p q|t, ~u}uu ~tpz ??~qu?|?{ u?~tu ~u{u }u~ ?u?z ?tu?, usu q|pt, |, u? p|t}u~, | u{? ptp} pp~tp q| }?}{?~ ~ p| q?| p?t p?~ pz~p|t. }p~y{p|? p|t q| }?}{?~

 

?p~tpz

 

 

?w?|tx? ? ?p~} ?w?|tx?p? q?|t?? y? qp?p pp? ux?} ? |ppx}~p tusu~?}?x, wp?~ q|pp?, ?p~p?pp~t, ?}?, pq, w?~u p? qp?p|p. @?}tp? wp?tpzt pz~p|p~tp q?| ~u}uu wp?~ pptp ?|~tp wp?~ q|pp? p|, ?}? u~ p}p~ w?xusu p }?}{?~t?s?~ {?uut? q| pq|pt.

 

t?~p~ ?u?z, ~tpz-p?, psuyr? ux?}tu? ??~ pz}tp, ~u}uu ?zu~? q| w?~u ~ {????x ?pp}p-?p w~ }z~tp ??~ ?p~tpz ?x?, ~u}uu | }p?p~ u{ q?xsu ?x?}u }p~y{p|? ux?}tu t u?~tu {?su~ u}u, ptp}tp q|p }?~tpz ~u{u ?u?z qpp ?~, ~u}uu ~ p|?p~ q|pp??p ?y?p|pt ?pxt? {??|tu u?~tu ~u}uu q|?p, ?xsu w?us? q|pt. A?| {pp {uxtu

 

, ~? ux?}tu? p?p~ qp?p|?p~. O?p~ ?xsu {~uy, u?p~tpz }?u|u ~}u~ ~u q|?p~~ wp? p? ?{?xsu q|pt, ?? usu p? qp?p }?}{?~. ~?{u p? u{? ptp} ?pu|? q| pq|pt. ?G?|tx? {u? xyy ?w?|tx?p? q?|t?ut? {?xtu|? ux?}

 

 

p|

 

?p|p {u? ~?p ? q|p q?| }p?p~ ?u wp? wp?tpz, uquq? | ?}?u~ q| y?, p?}tp? wp?tpz, q?p?, ?x?} u~?} w?p| Ly, } xppt ??~u } {? ? ??|?x q| }?}{?~t?s? qp. ~?u

 

?u?z, q?p? |, wp? {?u ut??tu ~u}uu q|pp? uu{yrp|p~, u{? ptp} qu~ {??~qu? }?}{?~, ?p, ~u}uu {?ztu wp|?p?p ?x?~-?x? u~?}t?|?{ {u? p|}pt, } {? z|pt pp~ y? wp|?x Arekore q| }?}{?~.

 

{p{p wu{?|?{?, | u~tutu~ tu z|p ?x u}u z|p?p, ?x ~ ? q|p.

 

u?p~tpz }?u|u u{? ptp} u}upp~ ux?~su ?p~tpz, Oqu{?|ut? q|pt. u{ qu{yr? {ux?~tu ?pp, |p ~p|p?p~, ~tp wp?tpz q| }?}{?~, ?|{u~ p?t p?~~ ?pq|tp?p, ?|{u~ w?u{ ~usu wp?tpz p| tu~u~? ?p|t {????x pq|pt. ?x?|? } {? z w?, }u~ ~tpz-p? }p?xt ? qp| tu z|p }?}{?~.