V?znam pozit?vneho polohou a zadnou polohou Tarot "p?pe?a", partner pocitov?

Pope ste v stredu je "Pope" cesty

 

 

Pope si odhadnej 3500 len zadarmo v zmysle
profesion?lny ve?tec v opa?nom karte poz?cie, dvaja ?udia duchovenstva pred p?pe?om, a za p?pe?a dva jedn?m z pilierov boli interpretovan? ako reprezentuj?ci ??slo "5". Pope zo skuto?nosti, ?e tie? riadi duchovn? svet, na rozdiel od cis?ra, alebo ur?i? veci n?bo?ensk?ho h?adiska, vy alebo urobil ?sudok.
zo skuto?nosti, ?e
?ena nem? p?pe?a a na rozdiel od kn?h (TORA) a profesora etiky a mor?lky k ?udu v jeho sv?tosti, bez oh?adu na knihy, ?o pri?ahovalo d?veru a re?pekt okolia funkciu p?pe?a povedal by som.

 

Pope karty je v samotnom milosti, ?cta, l?skavos?, s?cit, sebavedomie, ako je dodr?iavanie discipl?ny a podobne, dobre po?u? hlas ?ud? okolo, to znamen?, ?e sa jedn? o pr?tomnos?, ktor? je nesl??i od ?udu.

 

P?pe?ova s?per pocity

 

 

P?pe?ova karta pozit?vny poz?ciu sa predpoklad?, ?o znamen? vidie? veci v ?irokom zornom poli a v pokoji, ak m?te pozit?vny postoj postoj, je bod, chyti? dobr? prietok m?te. V pr?pade dvoch Mysl?m, ?e ?udia by mali ma? dobr? v?? vz?ah je. Mnoh?, predstavuje stav, v ktorom sa v rovnov??nom dvaja ?udia vz?ah za?al v?? vz?ah sa vyv?ja by? matchmaking.
tie?
bytos? po?ehnanie od okolia, v mnoh?ch pr?padoch tohto p?pe?a karty, druh? strana je my?lienka opatrova? vz?ah s vami, chceme preh?bi? i love odteraz. Tak?e cti? s?pera, ?o m??e aj na?alej d?verova? vo vz?ahoch, je akcia, ktor? mus? ma? obaja myslia ?loveka.

 

pr?pad ?udu neop?tovanej l?sky, m??e by? druh? strana je ve?mi d?veryhodn? pre v?s pocit pohodlia, ktor? s? v niektor?ch pr?padoch, ako je vz?ah brat a sestra. V dobrej viere, ke? reagoval na v?voj milostn?ho vz?ahu, bude to prinesie v?sledky, ktor? m??u by? dobr? dojem a sprostredkova? pocity na strane druhej v ?istom postoj.

 

reverznej p?pe?a Viazan? a ned?vera v pr?pade opa?nom postaven? pocitov

 

 

P?pe?ova s?per, ktor?ho poloha m? znamena?, mus?te by? opatrn?, preto?e to znamen?, ako je samo??by. V pr?pade oboch Mysl?m, ?e ?udia m??u ma? ned?veru proti v?m. Ned?vno Nenechajte okorenen? slov? ako zrani? spr?vanie a partnera sebeck?? Prv? zase ich postoj, sk?ste tak, aby zodpovedali v dobrej viere, pokia? ide o druh? stranu. Ak vezmeme vzdialenos? medzi partnera

 

, je tie? d?le?it?, aby upokoji? pocity. ?udia z neop?tovanej l?sky, partner nemus? ma? romantick? city proti tebe. Sk?ste v kontakte dlh?iu dobu zo situ?cie, ak v pr?pade, ?e nedostato?n? pokrok vo vz?ahu, je lep?ie pok?si? ?primne h?adal ?al?ie s?pera, m??e by? osvie?uj?ce aj ich pocity.