V?znam pozit?vneho polohou a zadnou polohou Tarotu "slnko", partner pocitov?

V "slnko" obr?tenej polohe Karte "slnko" v procese

 

 

Tarot znamena?
profesion?la 3500 jenov na ve?tec z?ska? zadarmo pos?denie ve?mi dobr? karty alebo ?akanie na svetl? bud?cnos?, ak? n?dej je realita alebo sa stane, ?e je mo?n?, aby osl?vili ??astn? situ?ciu, je, ?e zmysel.

 

vo svahovitom karty tesne pred ?spechu na ve?k? veci, alebo zistil, ?e dychtivo ak love ma? romantick? pocity v jeho vlastn?, alebo si Attached ja navrhujem rozhodn??, aby sa o?enil, okrem toho, ako ke? ma m?, aby som sa predstavil na okolie a rodinu, m??e sa sta? ??astn?m.

 

kladn?ch pocitov druhej strany

 

 

kladn? postoj "slnko" m? znamena? "slnko" je, znamen? to, ?e veci pokra?uj? vo ve?mi dobrom smere pre m?a. Situ?cia sa usad? v stajni, ako je probl?mov alebo zlyhania je vyrie?en?, uvid?te jasn? znamenie, k?m dosiahnutie ??elu. Ka?d?, kto je vo vz?ahu, potom je tie? pravdepodobn?, ?e bude n?vrh, bude tie? priznanie od ?loveka, ktor? som pova?oval za ne??astn? l?sky do tej doby. Vzh?adom k tomu,

 

jeho pocity s? jasne smerom k v?m, je vysok? pravdepodobnos?, osud ve?k?ho ?spechu, aj ke? pr?stup odv??il z ich vlastn?. To je d?le?it? pre udr?anie osud, spolu s teraz jasn? v?h?adovo danom prostred? ka?d? de?, tak?e sa tie? roz??ri? okolo svoje vlastn? ??astie, odpor??ame ich opatrova? ?smev.

 

ale je v pocitoch

 

 

pozit?vny funkcia osoby zvr?ti? poz?cie sa predpoklad?, ?e v?znam "slnko" s ve?mi dobrou dobrom slova zmysle "slnko", a vyjde v opa?nom postaven?, vzh?ad situ?cia ak nie tak zl?, alebo nepostupovala za celkom, to znamen?, ?e situ?cia je tu mo?nos?, ?e pokroky v odr?dzanie od smeru.

 

dosiahnutie ??elu a n?deje Alebo Cesta je dlh? pre pon?kame tie? skryt? mo?nosti, ?e jednou z hlavn?ch prek??ok sa objav? na ceste. Aj ke? to vyzer? ??astne od ostatn?ch, v mojej mysli je rad trpezlivosti, aby m??ete ma? trpezlivos? sa vzda?, ?e nebude posledn?, existuje udalos?, ako je p?d tie? na bud?cnos? dvaja ?udia to m??e by?.

 

Ak sa v?m t?to kartu, zdanlivo jeho pocity dokonca pocit, ?e smerom k v?m, je to znamenie, ?e podstatn? ?as? sa pozer? smerom k druh?mu. Vzh?adom k tomu, ?a?k? ?s? dobre dokonca priznal, ?e jeho ne??astnej l?sky, sa odpor??a, aby sl??il zachova? existuj?ce vz?ah. Okrem toho, ?e osoba, ktor? sa nach?dza v datovania, aby mohol ma? pr?beh o man?elstve by bolo lep?ie po?ka? trochu. Ak je uroben? pokus rozvin?? svoj vz?ah, m??u by? vo vz?ahu k opa?ne bude zlomen?.