V?znam pozit?vneho polohou a zadnou polohou Tarot "milenca", partner pocitov?

Aleg?ria na sp?sob

 

 

tarot dosta? odhadnej 3500 len zadarmo v zmysle
profesion?lne ve?tky?u v opa?nom polohy "milenca" m? Marseille verzie a verzia na v?he, v?eobecne obozn?men? s? pri?ahovan? k hlbokej verzii hmotnosti milovn?k karty je staroz?konn? Adama a Evy, ktor? sa stal mot?vom. Strop klietky je archanjel Michael, je pod?a svojich Tam s? nah? mu?i a ?eny.

 

?lovek mus? obr?ti? k l?ske ?eny rovno h?ad? na ?enu, ale t? ?ena, ?o m??e prija? pocity ?ud?, d?fame a chceme po?u? pravdu d?val sa na ve?k? anjela, ktor? je v strope ,

 

spodnom riadku archanjela nie je mi nie?o povedal zatv?rali o?i, ale oble?enie ?erven?ch peria a purpurov?, bol interpretovan? hovori? "Verte vo svoje pocity." ?o znamen?, ?e milovn?k karty m? boj poku?enie predstavuje d?veru v seba, v??e?, man?elstva a podobne. Ak sa v?m

 

s?pera pocitu kladn? postoj milenca to m? znamena?

 

 

milovn?ka karty je v spr?vnej polohe, je ?anca, aby bolo mo?n? vybra? spr?vny v?ber a spr?vny v?sledok. Oble?enie archanjela ?ervenej peria a fialovej predstavuje ?ist? pocity a rovno l?ska, ve?k? anjel, ktor? nasleduj? ?primn? so svojimi pocitmi milencami, a milova?, hovor?, ?e je d?le?it? pre d?veru , ?udia z oboch Mysl?m, ?e Zd? sa, ?e milova? ?as, ktor? str?vite so svojim partnerom teraz.

 

man?elstvo, at?., ako konkr?tne uva?ova? o dvoch ?ud? z bud?cnosti, m?te prv? rad vec?, ktor? chcem, aby si dve osoby. V pr?pade ?ud? neop?tovanej l?sky s?pera by ste mohli ma? z?ujem o v?s. Zd? sa, ?e v n?deji, ?e m??e str?vi? z?bavn? ?as Potom, ?o sa s tebou.

 

budete musie? preuk?za? jasn? z?mer s?pera, ?al?ie s?per na n?s budete c?ti? atrakt?vne, tie? u?ah?uje vyn?sob? hlasom. Ak budeme pristupova? s ?estn?mi pocity, v?? ?estn? Odpor??a sa, aby ste dostali pozit?vne, z.

 

Ak je predpoklada?, ?e ostatn? pocity str?n

 

 

milovn?k karty zadnej polohy znamena? milenca vy?iel v opa?nom postaven? nebude znamena?, ?e ?iadne ?al?ie v?sledky, preto?e si mysl?m, pr?di okolo , V pr?pade dvoch Mysl?m, ?e ?udia, druh? strana sa zd? c?ti? viac ?i menej za?a?ovan? vz?ah s vami. Druh? strana m? oddiely, ktor? som e?te chcete odstr?ni? vz?ah s vami. Ak

 

?i ne? Mysl?m, ?e by som sa udr?a? v?? vz?ah, alebo hovori? s druhou stranou je opa?n? efekt, preto?e frustrovan? s?pera. Pros?m, bu?te tu da? aj ako str??ny jemne s?pera a trpezlivosti. V pr?pade ?ud? ne??astnej l?sky sa nezd? ma? ve?k? z?ujem o v?s. Vzh?adom k tomu, pozer?m sa na v?s s pocitom, ?e jeden z priate?ov opa?n?ho pohlavia je ve?a, Po prv?, pros?m, pozrite sa vyjs? ako priate?a.