V?znam pozit?vneho polohou a zadnou polohou Tarot "rozhodca", partner pocitov?

Karta ceste dosta? 3500 yen zadarmo ocenenie na v?zname
profesion?lny ve?tec z "rozhodca" reverznej poz?cie

 

 

"rozhodcu" m? v?znam, ktor? prehral alebo o?ivil, ?o bolo straten?. V l?ske, a mus? sp??a? na?ich ?ud? a be?al pl?cnut? do m?jho ktor? bol datovania v minulosti, sa m??ete rozhodn?? pre zl??enie sna?? Yarinaoso, ako bude znovu o?eni?, ke? ?udia z rozvedenej, minulosti a ?el? ve?k? rozhodnutie na vlastn? p?s? pravdepodobne tarotov? karty, ktor? m? prvky, ktor? maj? by? n?ten?.

 

"rozhodca" v pocitoch s?perov?ch

 

 

"rozhodca" pozit?vny postoj m? na mysli, ke? ste ukon?? pozit?vny postoj, bl??i m??e by? priaznivej?ie ako sk?senos? udalosti v minulom situ?cii to znamen?, ?e idete. Ka?d?, kto milenec nie je, aby v?m m??e by? nov? milenec, m??e to by? pr?znaky na?li mnoho pekn? partnera, ne? je ex-priate?. Mohlo by

 

priate?stvo s n?m k pokroku v l?ske, ke? ?udia, ktor? nemaj? dobre ?s? s milencom, je tu tie? mo?nos? zmierenia. Ke? sa budete bl??i? k opa?n?mu pohlaviu, ke? sa ob?vaj?, aj ke? to neznamen?, ?e v?dy dobre, preto?e je mo?n? z?ska? odpove?, ktor? d?va zmysel, budete m?c? pokro?i? s pocitom a osvie?uj?ci.

 

ke? "rozhodca" m? vyjs? s pozit?vnym poz?cii, ke??e situ?cia je ve?mi dobr?, ?e sa v s??asnej dobe nach?dza, je potrebn? ma? pozit?vny postoj dosta? von z ich vlastnej pre mo?nos?, aby sa robi? to hrd?. Av?ak, aby sa ?ah?ie pr?di? do em?ci? a str?ca? zo zrete?a ??el, aby ste sa uistili netrepte ??el vedomost? jasne.

 

opa?nej poz?cii pocity

 

 

"rozhodcu" druhej strany opa?n? poz?cie sa predpoklad?, ?e v?znam "rozhodcu" je, bude tak ?aleko tvrd? pr?ca neznamen?, ?e aura sta? ni?omu. V minul?ch sk?senost? a spomienok, ktor? boli pestovan? v dvoch ?u?och, by? trivi?lne je v?voj v Wakarebanashi n?hodou Aby sa stal Li smutn? spomienky, ako je n?hodne depresii to nemohlo by? opraven? je kopa?ky od svojej milovanej, nie pr?li? dobr? znamenie.

 

jeho pocity, pozit?vne, preto?e sa nesna?? Ayumiyoro smerom k sebe, je lep?ie, aby povzbudi? ?o najviac svoje pocity v tejto dobe je m?dre. Ke?

 

vidie? ve?k? pr?d, reverzn? poloha "rozhodcu", nie je nikdy v jednom v?hodnom pre m?a. Av?ak, pr?ve preto, ?e v ?ase, alebo znovu h?ad? na realitu pokojne pevne sp?? do minulosti, povedal by som, ?e je potrebn? upravi? smer on alebo ona ?silie. Dokonca aj ke? doteraz snaha nie je odmenen?, mali by ste by? schopn? sa u?i? nie?o zmenou myslenia.