V?znam pozit?vneho polohou a zadnou polohou Tarotu "spravodlivos?", partner pocitov?

Sp?sob 3500 len znamena?
profesion?lne ve?tky?u o "spravodlivosti" obr?tenej polohe z?ska? zadarmo odhad

 

 

je tie? jedn?m z patriaci kartu Major Arcana "spravodlivos?" je ten, ktor? ukazuje myse? rovnov?hy a stabiln?ho stavu je listov. Je ka?d? spravodliv? preto, ?e spravodlivos?, ?e preto?e m? stranu, ktor? zmysel pre spravodlivos? s? v?ade, pokia? ide o l?sku, ktor? m? zvl??tny pocit pre ur?it? izom?r, ale nevykazuje ve?k? ??inok karty K dispoz?cii je funkcia.

 

Ak je t?to karta vy?la, ne? usilova? o krok ?i mnoh? pozit?vne, lep?ie prija?, preto?e je to osud, mali by ste by? schopn? zvr?ti? situ?ciu.

 

v pr?pade, ?e ostatn? pocity str?n

 

 

kladn? postoj "spravodlivos?" m? znamena? "spravodlivos?" je pozit?vny postoj, znamen? to, ?e s??asn? situ?cia je ve?mi stabiln? a vyv??en? m?te. Plodn? tak ?aleko od ?trap a ?silie nakoniec na splnenie v?sledkov a v?sledky dosiahnut? v?aka nim, Toka je mo?n? z?ska? odmenu v milostn? vz?ah, probl?m je vyrie?en? predstavuje pocit, ?e v?ha m??e by? prijat?. V pr?pade, ?e osoba, m?te milenca

 

, aby svoje pocity on by mal smerova? k v?m len jednou osobou, a to aj v pr?pade ne??astnej l?sky, sa ukazuje, ?e nemaj? negat?vny sentiment vo?i tebe. Vzh?adom k tomu, medzi dvoma ?u?mi ukazuje stav ?iadnu v?znamn? poruchu alebo ?a?kosti, aby nedo?lo k naru?eniu rovnov?hy, bude m?c? da? osud spoji? so zodpovedaj?cimi by? v dobrej viere na druhej strane. Request a o?ak?vania, ??el mimo stup?a

 

, aby mohol zni?i? rovnov?hu tohto pr?va, po?me opatrova? pocity druhej strany.

 

bez pr?li?n?ch o?ak?vania na druhej strane, ak je to mo?n? sa dosta? do prija? s?m seba, okolnosti a prostredia obklopuj?ceho vlastn? je celkom dobre urobil znamenie. Ak sa rozhodnete, ?e je nie?o po??va? jeho n?zoru, ak akcie ho re?pektova?, osud je pre n?s ur?ite v prospech v?s. _x00 0D_
skuto?nos?, ?e karta je opa?n? postoj pocitov

 

 

"spravodlivosti" na osoby, ktor? reverznej poz?cie sa predpoklad?, ?e v?znam pojmu "spravodlivos?" je, znamen? to, ?e situ?cia okolo t?chto dvoch ?ud?, e?te nie je stabiln? vy. ?alej je v s??asnej dobe pova?ovan? za stabiln?, bude existova? mo?nos?, ?e vynor? prvky n?hle nie?o nestabiln?. Vz?ah s n?m

 

mal cez dobre ?i? znamen?, alebo sa stala v d?sledku n?hleho ?ia?u, dvaja z rozl??ky, ako je vznik s?per, m??e by? pr?znaky probl?m nenast?va v pokoji.

 

Ak je t?to karta vy?la, je d?le?it? z?ska? rovnov?hu. Ak sa v pr?pade, ?e bolo nadmern? o?ak?vania s?per, sa vy?aduje korekciu kurzu, sk?r ne? vy?adova? nie?o na s?pera, aby odr??ali na seba, jeho ?pravou ?as?, ktor? m??e by? zmenen? m??ete oto?i? city k v?m.